1 số cách đơn giản nối động từ trong tiếng Nhật

1 số cách đơn giản nối động từ trong tiếng Nhật

Khi nối 2 hay nhiều động từ lại với nhau trong một câu, chúng ta sử dụng cấu trúc nào? Bài viết này sẽ chỉ ra 4 cách đơn giản để nối động từ trong tiếng Nhật.