Lương của Kỹ sư môi trường Nhật Bản có cao không?

Lương của Kỹ sư môi trường Nhật Bản có cao không?

Kỹ sư môi trường là người chịu trách nhiệm xử lý những chất thải tại các doanh nghiệp sản xuất, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến môi trường.